PL / EN / DE
Fabryka Elementów Metalowych (FEM) jest po³±czeniem do¶wiadczenia nabywanego z ojca na syna przez kilka generacji rodziny Majer oraz ¶wie¿ego spojrzenia na proces produkcji, zarz±dzania i wykorzystanie innowacyjnych technologii przez nowe pokolenie.

Zajmujemy siê wytwarzaniem wszelkiego rodzaju elementów metalowych, które s± wykorzystywane w wielu firmach produkcyjnych, na przyk³ad w przemy¶le budowlanym, medycznym, meblarskim, elektrycznym, kopalnianym, wózkarskim oraz w wielu innych. Za pomoc± narzêdzi, które pozwalaj± nam na walcowanie, wyginanie, ciêcie potrafimy przerobiæ prawie ka¿dy metal w niepowtarzaln± czê¶æ, która jest niezbêdna do produkcji pe³nego produktu. Wykorzystujemy materia³y najwy¿szej jako¶ci, na co dzieñ zajmujemy siê obróbk± blachy, stali, prêtów.

Za ka¿dym razem staramy siê znale¼æ rozwi±zanie, które pozwoli na jak najszybsz±, najtañsz± produkcjê przy zachowaniu jak najwy¿szej jako¶ci.

Jeste¶my nastawieni na rozwój, dlatego chêtnie podejmujemy siê nowych wyzwañ.
Gwinty metryczne Gwinty trapezowe Cybanty Blachy Wyroby z blachy Wyroby z p³askowników Us³ugi
Walcowanie gwintów metrycznych od M4 do M30 P/L

• wykonywanie gwintów kl. 5,8 kl. 8,8 kl. 10,9
• walcowanie gwintów calowych
• dowolna d³ugo¶æ gwintów
• walcowanie gwintów zarówno prawych i lewych
• walcowanie gwintów pod cynk ogniowy i galwaniczny
• us³ugi walcowania gwintów, w ró¿nych gatunkach stali w tym, w stali nierdzewnej
Walcowanie gwintów trapezowych P/L

Produkcja cybantów, dowolnych rozmiarów i gwintów

Blachy

• w ofercie posiadamy blachy od 0,8mm do 3mm
• blachê tniemy pod wymiar, wed³ug zamówieñ
• us³ugowo tniemy blachê klienta
• têpienie materia³u za pomoc± rolownicy
Wyroby z blachy

• oferujemy wycinanie dowolnych kszta³tów z blachy
Wyroby z p³askowników

• wykonujemy wyroby z blachy o grubo¶ci od 1mm do 10mm
• dysponujemy sprzêtem do obróbki blach i szeroko¶ci od 20mm do 1000mm
Us³ugi

Naszym Klientom oferujemy równie¿ szeroki zakres us³ug takich jak:
• toczenie
• frezowanie
• szlifowanie
• ostrzenie wykrojników
• us³ugi na prasach mimo¶rodowych oraz prasach hydraulicznych
• spawanie


Fabryka Elementów Metalowych
ul. Bieszczadzka 27
42-200 Czêstochowa

tel: 507 036 687
e-mail: biuro@f-e-m.pl